AGs am Raichberg-Gymnasium

Fol­gen­de AGs wer­den im lau­fen­den Schul­jahr am Raich­berg-Schul­zen­trum angeboten:
Wei­te­re AGs Angebote:

Schü­ler­for­scher-AG
Thea­ter-AG Kl. 10–12
Bad­min­ton Kl. 5–12
Schach-AG Kl. 5–12
Phy­sik-AG Kl. 7–12
Eng­lish Con­ver­sa­ti­on Kl. 9–10
Busi­ness Eng­lish Kl. 10
Offe­ner Tech­nik­raum Kl. 7–10
Foto- & Film-AG Kl. 5–12
Vol­ley­ball Kl. 7–12